En skola utan vinstintressen

Karlstads Globala Gymnasium ägs och drivs av Medborgarskolan, vars främsta syfte är att erbjuda en god utbildning av hög kvalitet.

Medborgarskolan är ett icke vinstdrivande studieförbund med humanistisk värdegrund, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Allt överskott återinvesteras i skolans verksamhet med fokus på lärartäthet, trygghet, skolmaten och internationella projekt.

Karlstads Globala gymnasium målsättningar

Skolan skall bidra till elevernas personliga utveckling, utöver den kunskapsmässiga utvecklingen. Ett ledord skall vara att ”skolan och alla dess anställda, skall förbereda eleverna för att klara livet efter gymnasiet – och inte enbart arbeta för att eleverna skall klara sin gymnasieexamen”. Tydliga regler och en tydlig verksamhetsstruktur, kravställande och höga förväntningar på såväl personal som elever, samt ett utvecklande arbete kring elevernas egna ansvars- och beslutsförmåga skall vara arbetsredskap för att nå denna målsättning i så hög grad som möjligt.

Skolan skall sträva efter att erbjuda eleverna möjligheten att delta i internationella projekt under sin studietid. Syftet med dessa projekt är att skapa en förståelse för andra kulturer, normer, värden och samhällsstrukturer som finns i länder utanför Sverige. En viktig del i dessa internationella projekt är även att skapa en kunskap och förståelse för andra människors sociala, politiska och ekonomiska livsvillkor runtom i världen.

Skolan skall vara ett föredöme vad det gäller lärares arbetsvillkor. En rimlig mängd undervisningstid skall möjliggöra för pedagogerna:

  • Att leverera välplanerad och högkvalitativ undervisning.
  • Ge tid för att stödja elevernas utveckling under studietiden genom framåtsyftande utvecklingsarbete.
  • Skapa goda och professionella relationer med skolans elever.

På Karlstads Globala Gymnasium ska lärare få vara lärare. I så stor utsträckning som möjligt innebär det att lärare ska arbeta med uppgifter som ingår i läraruppdragets kärna, medan administration som ej är kopplad till undervisningen – elevhälsoärenden, sociala frågor och andra ärenden som anses ligga utanför kärnuppdraget – i så hög grad som möjligt ska skötas av andra anställda.

Karlstads Globala Gymnasium arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering. Skolan följer alla nationella styrdokument som ligger till grund för den svenska gymnasieskolans verksamheter.